Algemene voorwaarden Lindmark Legal geldend vanaf 30 juni 2018

1. Lindmark Legal is een eenmanszaak gevestigd in Amsterdam en bestaat uit Stina Lindmark, advocaat.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en Lindmark Legal. In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is deze nieuwe versie van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen zoals hier genoemd en treden deze nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.

3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing in de rechtsverhouding met Lindmark Legal.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap geacht mede medeopdrachtgever te zijn, naast de betreffende rechtspersoon of personenvennootschap. Elk van de opdrachtgevers is hoofdelijk medeaansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan Lindmark Legal enige opdracht is gegeven. Hieraan doet niet af, dat facturatie plaatsvindt aan slechts één of enkele van de opdrachtgevers. 

5. Indien de cliënt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren dan wel te kort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen of zulks dreigt te gebeuren, is Lindmark Legal gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden. 

6. De aansprakelijkheid van Lindmark Legal voor schade uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de uitkering waarvoor Lindmark Legal betreffende die schade is verzekerd. 

7. Lindmark Legal is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van externe deskundigen of derden die door Lindmark Legal zijn ingeschakeld. Elke opdracht aan Lindmark Legal houdt in de acceptatie van opdrachtgever van eventuele bedingen waarbij de betreffende externe deskundigen of derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. Lindmark Legal is bevoegd namens de cliënt aansprakelijkheid beperkende bedingen van genoemde derden en externe deskundigen te aanvaarden. 

8. Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij Lindmark Legal ingediende klacht. De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door Lindmark Legal geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. De rechten op aansprakelijkstelling en eventueel schadevergoeding vervallen indien een aansprakelijkstelling niet schriftelijk is ingediend binnen één maand na de tijdige schriftelijke kennisgeving van de klacht.

9. De opdrachtgever vrijwaart Lindmark Legal tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de werkzaamheden die Lindmark Legal voor de opdracht heeft verricht.

10. Volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme is Lindmark Legal verplicht, voordat een opdracht aanvangt, de cliënt, diens uiteindelijke belanghebbende en andere stakeholders te identificeren. Wij kunnen vragen om persoonsgegevens te verstrekken om de identificatie mogelijk te maken. Lindmark Legal is verwerkingsverantwoordelijk onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal de persoonsgegevens alleen gebruiken met het doel de cliënt te identificeren. Als u vragen heeft over welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe lang zij worden bewaard of welke rechten u heeft de gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, neemt u dan contact op.

11. Het auteursrecht op alle door Lindmark Legal opgestelde en/of aan de cliënt of derden verschafte werken berust uitsluitend bij Lindmark Legal.

12. Betaling geschiedt binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele reclames ter zake van de factuur vinden eveneens plaats uiterlijk binnen de geldende betalingstermijn, bij gebreke waarvan dat recht vervalt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en is wettelijke (handels)rente verschuldigd.

13. Op de opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van daarmee verband houdende geschillen.

14. Deze algemene voorwaarden bestaan in het Nederlands en het Engels. In geval van een geschil over de inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.